СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА „ КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ ЛЮЛИН ”
ПРОЕКТ 17.VІІ.2008 Г.
ПРАВИЛНИК
за устройството и дейността
на Сдружението с нестопанска цел в обществена полза

“Консултантски център по европейски програми 
Люлин"

СЪДЪРЖАНИЕ
Глава първа
Общи положения стр.2


Глава втора
Организационно-управленска структура стр.2
Глава трета
Правомощия на органите на управление и персонала Раздел първи
Управителен съвет стр.3
Раздел втори
Изпълнителен директор стр.4
Раздел трети
Административно-управленски и изпълнителски персонал стр.4
Глава четвърта
Функционални задължения на административните звена Раздел първи
Функционални задължения на звено "Информационни услуги" стр.5
Раздел втори
Функционални задължения на
звено "Консултантски и технически услуги" стр.6
Глава пета
Функционални задължения на Консултативен експертен съвет
по европейски програми стр.7
Преходни и Заключителни разпоредби стр.8

Правилник за устройството и дейността на Сдружение с нестопанска цел "Консултантски център по европейски програми Люлин"
Глава първа
Общи положения
Чл. 1. Този Правилник урежда организационно-управленската структура на Сдружението с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност "Консултантски център по европейски програми Люлин", наричано за кратко "Сдружението" и определя правомощията на органите на управление, и правомощията на изпълнителните органи и функционалните характеристики на структурните звена.
Чл. 2. Целта на този Правилник е да създаде необходимите управленски, организационни и административни предпоставки за ефективно и качествено постигане на общественополезните цели, дефинирани в устава на Сдружението.
Глава втора
Организационно-управленска структура
Чл. 3/1/ Организационно-управленската структура на Сдружението се състои от органи на управление, изпълнителни органи, администрация и организационни звена.
/2/ За ефективното, точното и качественото постигане на целите, Сдружението се подпомага от партньорски организации, с които по решение на Управителния съвет (УС) се подписват меморандум за разбирателство или договор за сътрудничество и взаимодействие.
/3/ Организационно-управленската структура на Сдружението е представена в приложената блок-схема.
Чл. 4. Управлението на Сдружението съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Устава се осъществява от Управителен съвет.
Чл. 5 /1/ Текущата оперативна дейност на Сдружението се организира и ръководи от Изпълнителен директор.
/2/ Текущата оперативна дейност на Сдружението се осъществява от административно-управленски и изпълнителски персонал.
/3/ Счетоводната отчетност на дейността на Сдружението се извършва от специализирано счетоводно предприятие.
Чл. 6/1/ Администрацията на Сдружението се състои от централни и регионални звена.
/2/Централните административни звена са звено "Информационни услуги" (ЗИУ) и звено "Консултантски и технически услуги" (ЗКТУ).
/3/Регионалните звена са офиси и/или клонове, създавани при условията и по реда на българското законодателство и Устава на Сдружението.
Чл. 7/1/ Организационно звено на Сдружението е Консултативен експертен съвет по европейски програми.
/2/ Числеността и поименният състав на организационното звено се определят с решение на Управителния съвет.

Правилник за устройството и дейността на Сдружение с нестопанска цел "Консултантски център по европейски програми Люлин"
Чл. 8/1/ С решение на Общото събрание, Сдружението може да открива офиси и/или клонове в чужбина.
/2/ Управлението и организацията на дейността на офисите и/или клоновете в чужбина се урежда в съответствие с действащите местни закони и със самостоятелни вътрешни правила.
Глава трета
Правомощия на органите на управление и персонала
Раздел първи
Управителен съвет
Чл. 9/1/ Управителният съвет е колективен орган на управление и неговите основни правомощия се уреждат от специалните нормативни документи по материята за юридическите лица с нестопанска цел, от Устава и от Общото събрание на Сдружението.
/2/ Управителният съвет осъществява правомощията си с приемане на решения при условията и по реда на своя Правилник за работа.
Чл. 10/1/ Дейността на УС се организира и ръководи от неговия Председател и Заместник-председател при условията на Устава на Сдружението.
/2/Председателят и Зам.-председателят на УС представляват Сдружението заедно и поотделно и управляват текущата дейност на Сдружението.
/3/Председателят и Зам.-председателят на УС представляват Сдружението заедно в случаите на:
1. подписване на меморандуми за разбирателство и договори за сътрудничество
и взаимодействие с партньорски организации (държавни, общински и частни);
2. подписване на международни договори;
3. подписване на документи и договори във връзка с участие в конкурси и
търгове;
4. подписване на договори за разпореждане с движимо и недвижимо
имущество;
5. подписване на платежни документи на стойност над 10 000.00 (десет хиляди)
лева, с изключение на плащанията за данъци, такси и осигурителни вноски;
6. други, когато това е изрично определено за изпълнението на конкретни
решения на Управителния съвет.
/4/ Председателят и Заместник-председателят на УС осъществяват функциите си на управление чрез издаване на разпореждания, които се регистрират в специална прошнурована и прономерована регистрационна книга.
Чл. 11/1/За ефективното и качествено осъществяване на функциите по управление на дейността на Сдружението, УС определя персоналните отговорности на своите членове в съответствие с професионалната им квалификация и опит.
/2/ Персоналните отговорности на членовете на УС за осъществяване на функциите по управление на дейността на сдружението се уреждат с индивидуални Договори за възлагане на управлението, подписани за Доверител от Председателя на УС.

Правилник за устройството и дейността на Сдружение с нестопанска цел "Консултантски център по европейски програми Люлин"
Раздел втори
Изпълнителен директор
Чл. 12/1/Изпълнителният директор е административен орган на управление, който организира и ръководи текущата дейност на администрацията съобразно решенията на УС и разпорежданията на Председателя и Зам.-председателя на УС.
/2/ Изпълнителният директор се определя с решение на Управителния съвет.
Чл. 13/1/ Функциите и задачите по управление на администрацията от Изпълнителния директор се определят с договор за възлагане на управлението.
/2/Изпълнителният директор осъществява функциите си на административно управление чрез издаване на заповеди, които се регистрират в специална прошнурована и прономерована регистрационна книга.
Чл. 14. В случаите, когато изпълнителният директор е в отпуск или в командировка, неговите функции и задачи се изпълняват от Зам.-председателя на УС, а когато са едно и също лице от Председателя на УС.
Раздел трети
Административно-управленски и изпълнителски персонал
Чл. 15/1/ Административно-управленски персонал са ръководителите на централните административни звена.
/2/ Ръководителите на централните административни звена организират и координират текущата дейност на съответните звена.
/3/Ръководителите на централните административни звена са на пряко подчинение на Изпълнителния директор.
Чл. 16/1/Изпълнителски персонал са служителите, които осъществяват текущата дейност на централните административни звена.
/2/Изпълнителският персонал е на пряко подчинение на ръководителите на централните административни и звена
Чл. 17. Числеността на състава на централните административни звена, както и наименованията на длъжностите се уреждат с щатно разписание на длъжностите, което се приема от Управителния съвет.
Чл. 18/1/ Административно-управленският и изпълнителският персонал се назначават на работа по трудов договор при условията и по реда на трудовото законодателство, осигурителното законодателство и Правиника за вътрешния ред.
/2/ Дейността на административно-управленският и изпълнителският персонал се определя с длъжностни характеристики.
/3/ Длъжностните характеристики се утвърждават от Председателя на УС и съдържат следната задължителна информация: наименование на длъжността; код по НКП; изискванията за заемане на длъжността; трудовите задължения; правата и отговорностите; необходимите нормативни знания; иерархичната зависимост.

Правилник за устройството и дейността на Сдружение с нестопанска цел "Консултантски център по европейски програми Люлин"
Глава четвърта
Функционални задължения на административните звена
Раздел първи
Функционални задължения на звено "Информационни услуги"
Чл. 19/1/ Административното звено "Информационни услуги" подпомага Управителния съвет при осъществяване управлението на дейността на Сдружението в областта на информационните услуги.
/2/ Функционалните задачи на звеното са:
1. Произвежда и поддържа актуална база данни за дейността на Сдружението в
обособената представителна интернет страница.
2. Произвежда и поддържа актуалната база данни на интернет страницата на сдружението. 
3. Проучва потребностите и мненията на потребителите на информацията,
произвеждана и поддържана в интернет страниците на Сдружението и извършва
съответните изменения и допълнения в тях.
4. Подпомага персонала от ЗКТУ при оценката на инвестиционните идеи
(намерения) на клиентите или при дефинирането на нови такива от местно
обществено значение.
5. Подпомага персонала от ЗКТУ при определяне на възможностите за
финансиране на инвестиционните проекти и идеи на клиентите на Сдружението.
6. Участва в организацията и провеждането на информационни кампании и
семинари за обучение на персонала на организациите-клиенти на Сдружението.
7. Организира и осъществява в тясно сътрудничество с МРС договаряне на
публично-частното партньорство (ПЧП) в областта на информационната
дейност между Сдружението и българските държавни институции.
8. Подготвя необходимите информационни материали, поръчани от МРС във
връзка с медийната дейност на Сдружението.
9. Изработва правила и методически указания за осъществяване на
информационната дейност на Сдружението.

10. Извършва мониторнг и оценка на дейността на клоновете (офисите) на
Сдружението в областта на информационната дейност.
11. Участва в заседанията на сдружението, като се представлява от мениджъра на звеното или от неговия заместник.
12. Подготвя материалите и предлага проекто-решения от дневния ред на
заседанията на УС, отнасящи се до информационната дейност на Сдружението.
13. Внася в УС мотивирани предложения за решения относно постигане на
целите на Сдружението в областта на информационната дейност.
14. Други задачи, произтичащи от функционалната същност на звеното.
/3/ Звеното осъществява своята дейност в съответствие с решенията на Общото събрание, решенията на УС, Устава на Сдружението, концепцията за развитие на Сдружението, вътрешните правила и законите на страната.

Правилник за устройството и дейността на Сдружение с нестопанска цел "Консултантски център по европейски програми Люлин"
Раздел втори
Функционални задължения на звено "Консултантски и технически услуги"
Чл. 20/1/ Административното звено "Консултантски и технически услуги" подпомага Управителния съвет при осъществяване управлението на дейността на Сдружението в областите на консултантската, образователната, донорската и посредническо-консултантската дейност.
/2/ Функционалните задачи на звеното са:
1. Извършва оценка на инвестиционни идеи (намерения) за съответствие на
мерките и критериите на донорските програми и фондове на ЕС.
2. Подпомага местните и регионалните власти при дефинирането на нови
инвестиционни идеи (намерения) от местно обществено значение.
3. Изготвя програми за финансиране на инвестиционни идеи (намерения) и на
готови инвестиционни проекти на Сдружението и на клиентите.
4. Определя възможностите за финансиране на оценените или дефинираните
нови инвестиционни идеи (намерения).
5. Оказва помощ при избора на партньор за съвместно изпълнение на проекти и
при договаряне на съответното партньорство.
6. Оказва помощ при избора на кредитна институция за съфинансиране на
проекти, при изготвяне и окомплектоване на документите за съфинансиране на
проекти и при договаряне на кредита за съфинансиране.
7. Извършва оценка на предложенията за финансиране на проекти, изготвени от
клиентите до договарящите/управляващите агенции/органи на донорските
програми и фондове на ЕС.
8. Изготвя предложения за финансиране на проекти и окомплектова съответните
документи до договарящите/управляващите агенции/органи на донорските
програми и фондове на ЕС.
9. Определя подходящият консултант от състава на Съвета на партньорите към
Сдружението и изготвя документите за превъзлагане извършването на
конкретна консултантска услуга за изготвяне на проекти и предложения за
финансиране, за управление на проекти, за извършване на мониторинг и оценка
на изпълнението на проекти.

10. Координира и контролира извършването на консултантските услуги, които
са превъзложени на консултант от състава на Съвета на партньорите към
Сдружението.
11. Организира дейността по създаване на т.нар."банка кадри" от консултанти /физически и юридически лица/ за изработване на инвестиционни проекти и предложения за финансиране на проекти и по подписване на съответните меморандуми за разбирателство за създаване на Съвети за партньорство.
12. Подготвя и организира провеждането на конкурси за безвъзмездно
финансиране на изработването на инвестиционни проекти и предложения за
финансиране на проекти.
13. Извършва съвместно с Консултативния експертен съвет мониторинг и оценка на дейността на специализираните административни звена по донорските програми и фондове на Европейския съюз в местните и регионалните власти, на които Сдружението е оказало помощ при изграждане на административния капацитет.
14. Подпомага Консултативния експертен съвет при осъществяване на неговите правомощия и участва в неговите заседания като се представлява от мениджъра на звеното или неговия заместник.
10. 
Правилник за устройството и дейността на Сдружение с нестопанска цел "Консултантски център по европейски програми Люлин"
15. Подпомага персонала на ЗИУ при актуализацията на интернет страниците на
Сдружението.
16. Прави мотивирани предложения за изменения и допълнения на интернет
страниците на Сдружението.
17. Разработва и осъвременява учебни планове и програми за професионално
обучение по подготовка и управление на проекти.
18. Участва в договарянето на ПЧП с държавни институции в областта на
професионалното обучение за подготовка и управление на проекти.
19. Разработва и осъвременява тарифата за семинарно и професионално платено
обучение.
20. Предлага теми за провеждане на дискусионни кръгли маси с образователен
характер.
21. Организира и провежда семинарите за обучение на персонала на
Сдружението и на неговите клиенти.
22. Подготвя необходимите информационни материали, поръчани от МРС във
връзка с медийната дейност на Сдружението.
23. Изработва правила и методически указания за осъществяване на
консултантската дейност.
24. Извършва мониторнг и оценка на дейността на клоновете (офисите) на
центъра в областта на консултантската дейност.
25. Подготвя материалите и предлага проекто-решения по дневния ред на
заседанията на УС, отнасящи се до дейността на звеното
26. Внася в Управителния съвет мотивирани предложения за решения относно
постигане на целите на Сдружението.
27. Други задачи, произтичащи от функционалната същност на звеното.
/3/ Звеното осъществява своята дейност в съответствие с решенията на Общото събрание, решенията на УС, Устава на Сдружението, концепцията за развитие на Сдружението, вътрешните правила и законите на страната.
Глава пета
Функционални задължения на Консултативния експертен съвет по европейски програми
Чл. 21/1/Консултативният експертен съвет по европейсли програми е организационно звено, което подпомага Управителния съвет и административните звена при формулиране и изпълнение на политиките за постигане целите на Сдружението.
/2/ Правомощията на съвета са:
1. Участва в заседанията на УС при условията и по реда на неговия правилник
за работа.
2. Проучва и предлага мотивирани становища по проекто-решенията от дневния
ред на заседанията на УС, свързани с програми и проекти, финансирани от
европейски фондове, образователната, донорската и посредническо-
консултантската дейност
3. Внася в Управителния съвет мотивирани предложения за решения относно
постигане на целите на Сдружението.
1. 
Правилник за устройството и дейността на Сдружение с нестопанска цел "Консултантски център по европейски програми Люлин"
4. Изработва правила и методически указания за осъществяване на дейността на
ЗКТУ.
5. Извършва мониторинг и оценка на дейността на ЗКТУ.
6. Изработва проект на длъжностни характеристики за персонала на ЗКТУ.
7. Участва с експертни предложения и оперативни действия в изпълнението на
концепцията за развитие на Сдружението в частта и относно консултантската,
образователната, донорската и посредническо-консултантската дейност.
8. Подпомага УС при договаряне на ПЧП между центъра и българските
държавни институции в областта на информационната дейност за
финансирането на проекти.
9. Други, възлагани от Председателя или Зам.-председателя на УС.
/3/Дейността на съвета се организира и ръководи от Председател и Зам.-председател, които представляват Съвет пред УС.
/4/Съвета се избира от УС с мнозинство от всички членове.
/5/Съвета осъществява своята дейност по Правила за работа, разработени от него и приети от УС
/6/ Дейността на съвета се координира и контролира от УС чрез определени от неговия състав две лица.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Този Правилник се приема на основание чл.11, ал.1, т.3 и т.9 във връзка с чл. 11, ал.4 от Устава на Сдружението.
§2./1/ Промените в законите и Устава, които водят до нищожност на някои разпоредби на Правилника не водят до нищожност на целия Правилник.
4
/2/ В случаите на промени в законите и Устава, Устройственият правилник се изменя на първото заседание на УС след влизане на промените в сила.
§3./1/Правилникът се съставя в 2 /два/ еднообразни екземпляра, по един за архива и деловодството на Сдружението. На членовете на Сдружението се предоставя по едно копие, заверено с "вярно с оригинала".
/2/Последната страница се подписва от всички членове на Управителния съвет. Останалите страници на Правилника се подписват само от Председателя и Зам.-председателя на УС.
§4. Правилникът влиза в сила от 01 октомври 2008 година.
Настоящият Правилник е приет единодушно от всички членове на УС на заседание, състояло се на .................2008 г, в уверение на което са положени под този Правилник подписи.
ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

1.Председател

2.Зам.-председател

Член