Консултантски център по европейски програми „Люлин”, представлявано от Йосиф Аврамов, съвместно с АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ПЕНКОВ, МАРКОВ И ПАРТНЬОРИ”,


 адрес: гр. София 1113, ж.к. „Изток”, ул. „Тинтява” № 13Б, ет. 6, представлявано от Владимир Пенков – Управляващ съдружник, съгласно Приложение № 1 към Споразумение от 27.02.2013 г. преимуществено осъществява:


1. Сливания и придобивания, в т.ч.:
 

Дългово изкупуване
Контактите на нашия екип с фондовете за дялови инвестиции и мецанин тип финансиране, опитни управленски екипи и алтернативни кредитори ни позволяват да бъдем ефективни, когато участваме в сделки с дългово изкупуване, както и мениджмънт buy-out и buy-in транзакции. Ключовите елементи в такива процеси включват:
Запознаване в детайли със съответната индустрия на клиента, както и с пазарните тенденции, които могат да повлияят на способността на компанията да обслужва планираното допълнително дългово финансиране
Потвърждаване и разширяване на финансовите и оперативните цели на клиента, които следва да бъдат постигнати чрез предложената транзакция
Извършване на задълбочен финансов и оперативен дю дилиджънс (включително правен) на бизнеса на клиента, за да се определи оптималната тежест на дълговото финансиране, което може безопасно да бъде приложено като част от транзакцията 
Подготовка на маркетинг материали и подпомагане на дискусиите с фондовете за дялови инвестиции или кредитори (в случаите на мениджмънт buy-out и buy-in транзакции), за да бъде осигурено финансиране при оптимални условия
Анализ на ключова финансова и оперативна информация с цел идентифициране на възможностите за съхранение на парични средства, намаляване на разходите, реализиране на синергии и т.н., които биха направили задлъжнялостта поносима
Подпомагане и мониторинг на процеса за дю дилиджънс, изготвяне на правен анализ, 
Осигуряване на активно участие на управляващите партньори по време на преговорния процес, за да бъде постигната максимална стойност за нашия клиент
Анализ и изготвяне на най-подходящи схеми за дългово изкупуване, с оглед статуса на конкретното предприятие и неговите активи 
Консултиране по продаване на компании
Нашият екип ефективно систематизира опита, придобит след реализацията на множество сделки в структуриран процес, предназначен за постигане оптимални резултати за нашите клиенти. Ключовите елементи в процеса включват:
Запознаване в детайли със съответната индустрия на клиента, както и с потенциално заинтересованите купувачи
Потвърждаване и разширяване на финансовите и оперативните цели на клиента
Подготовка на задълбочен финансов и оперативен анализ на бизнеса на клиента, за да се установи дали има нужда от нормализация на финансовите му резултати с цел по-ефективно и реалистично позициониране на компанията пред потенциални купувачи
Анализ на ключова информация за клиента (потенциал за оперативни подобрения, оценка на потенциални синергии с потенциалния купувач и т.н.), както и подготовка на цялостно пазарно проучване, целящо да подкрепи предложената теза
Разработване на персонализирани маркетингови материали (тийзър, информационен меморандум и т.н.) около основна инвестиционна теза
Извършване на “стрес-тестове” на изготвените маркетинг документи и пазарно прочуването с помощта на безпристрастни опитни банкери
Разработване на персонализиран маркетингов подход и график
Използване на широката ни мрежа от местни и международни контакти, за да достигнем по най-ефективен начин до селекцията от потенциални купувачи, които имат най-голяма възможност да затворят визираната транзакция
Активно участие на опитни банкери в процесите на маркетинг и последващите преговори, за да може да бъде постигната максимална стойност за нашия клиент
Подготовка на стратегия/схема за продажба и преговори, участие в преговори, подготовка на договори за продажба в зависимост от избраната стратегия (продажба на дялове/акции, продажба на предприятие или отделни активи)

2. Консултиране по закупуване на компании

Нашият опит със сделки по закупуване на компании обхваща ситуации, свързани с географска експанзия, консолидиране на фрагментирани индустрии, разширяване на продуктови линии и повишаване на общия потенциал за растеж. Неизменно нашият екип подхожда към такива ситуации, като следва структуриран процес, който цели на максимизира стойността за нашите клиенти. Ключовите елементи в процеса включват:
Запознаване в детайли със съответната индустрия на клиента, целите му и стратегията му за растеж
Анализ на стратегическите тенденции, идентифициране на специфични възможности за придобиване на компании чрез членството ни в редица представителни международни бизнесструктури, както и оказване на съдействие при извършване на таргетирани сделки или такива в процес
Разработване на персонализирана стратегия за осъществяване на контакт с потенциални компании за придобиване
Ангажираност в процесите на дю дилиджънс, включително подготовка на правен анализ, и цялостна оценка на бизнеса
Идентифициране на финансови и оперативни синергии като част от предложена сделка
Представляване на клиента в случай на търг на предприятие или обявяване му в несъстоятелност
Съдействие с осигуряване на външно финансиране, набиране на капитал или хибридно финансиране, ако е приложимо, за завършване на сделката
Активна ангажираност на опитни банкери в преговорния процес с цел постигане на най-изгодните условия по сделката и осигуряване на максимална стойност за нашите клиенти
Подготовка на стратегия/схема за покупка и преговори, участие в преговори, подготовка на договори за покупка в зависимост от избраната стратегия (продажба на дялове/акции, продажба на предприятие или отделни активи) и наличието на тежестите върху продаваната компания 
Оценка на стратегическо позициониране
Нашият екип притежава експертиза в оценяване на стратегическото позициониране на предприятия с различни размери и от различни сектори. Ние вярваме, че такива периодични оценки в контекста на сливания и придобивания са изключително важен компонент от развитието на стратегията на всеки бизнес.
В зависимост от нуждите и целите на клиента нашият екип е в състояние да предостави подробен анализ и конкретни препоръки, свързани с:
Идентифициране на конкурентните предимства, недостатъци, възможности и заплахи чрез цялостен SWOT анализ
Анализ на оперативните цели и финансовата устойчивост на базата на възможности за органичен растеж и такива за сливания и придобивания 
Анализ на пазарното позициониране на предприятието, на конкурентте, както и на възможностите за разработване на партньорства 
Идентификация на потенциалната нужда от оптимизация на капиталовата структура на предприятието с цел подобряване на финансовите му резултати и цялостното му пазарно позициониране
Оценка на необходимостта от по-нататъшна вертикална/хоризонтална интеграция чрез придобивания или отделяния на неприоритетни бизнеси с цел повишаване на пазарната конкурентоспособност на предприятието
Идентифициране на съседни пазари и бизнес линии, в които предприятието може да се развива чрез органичен растеж или чрез придобивания

3. Набиране на капитал

Дялово и дългово финансиране
Нашият екип е в състояние да служи като посредник за клиенти, които търсят дялово и/или дългово финансиране от местни, регионални и световни финансови институции. Тези възможности се допълват от членството ни в редица авторитетни бизнесструктури. Ключови елементи в такива процеси включват:
Провеждане на предварителен разговор относно очакваната финансова оценка, оптималното време за самия процес, стратегията по време на процеса и общите цели
Извършване на предварителен и подробен дю дилиджънс (включително правен) и цялостно развитие на инвестиционната теза. Тази стъпка е изключително важна що се отнася до позиционирането на компанията по възможно най-позитивен начин пред потенциални инвеститори, както и до предотвратяване на неприятни изненади по време на инвестиционния дю дилиджънс
Изготвяне на информационен меморандум, подкрепящ инвестиционната теза с релевантни факти и данни, включително основни правно-релевантни такива за съответното предприятие 
Определяне на най-подходящата група от потенциални финансови и/или стратегически инвеститори 
Конфиденциално разпространение на маркетинг материали за бизнеса до потенциални инвеститори
Обективно консултиране относно наличните различни възможности пред клиента
Договаряне на рамковото споразумение, съдействие при подготовка и финализиране на рамково споразумение и окончателен договор за финансиране 
Подпомагане и проследяване на инвестиционния дю дилиджънс
Мецанин финансиране
Нашият екип има солидни връзки и богат опит в набирането на мецанин финансиране. Ние най-често работим по такива сделки с цел финансиране на придобивания, рекапитализация, изкупувания на отделни дялове, както и в други подобни ситуации. Ключовите елементи в такива процеси включват:
Провеждане на предварителен разговор относно очакваната финансова оценка, оптималното време за самия процес, стратегията по време на процеса и общите цели
Извършване на предварителен, подробен дю дилиджънс (включително правен) и цялостното развитие на инвестиционната теза. Тази стъпка е изключително важна що се отнася до позиционирането на компанията по възможно най-ефективен начин пред потенциални инвеститори, както и до предотвратяване на неприятни изненади по време на инвестиционния дю дилиджънс
Изготвяне на информационен меморандум, подкрепящ инвестиционната теза с релевантни факти и данни, включително основни правно-релевантни такива за съответното предприятие 
Определяне на най-подходящата група от потенциални мецанин инвеститори 
Конфиденциално разпространение на маркетинг материали за бизнеса до потенциални инвеститори
Обективно консултиране относно наличните различни възможности пред клиента
Договаряне на рамковото споразумение 
Подпомагане и проследяване на инвестиционния дю дилиджънс
Съдействие при договарянето на официално, окончателно споразумение и сключване на сделката, включително участие в преговорния процес и финализиране на споразумение и окончателен договор за мецанин финансиране

Обезпечено с активи финансиране
Нашият екип има богат опит в набиране на обезпечено с активи финансиране за различни цели и в различни отрасли. Такова финансиране обикновено се използва за обезпечаване на оборотния капитал на компанията или е под формата на дългосрочни кредити, обезпечени с търговски вземания, инвентар, машини, оборудване и/или недвижимо имущество

4.Консултиране при първично публично предлагане (ППП)

Компании, които искат за първи път да наберат капитал от публичните капиталови пазари, следва да потърсят помощ от опитен и независим финансов консултант, който да ги съветва по време на този сложен процес. Нашият екип може да менажира листването на обещаващи компании на различни фондови борси в зависимост от целите на съответния клиент. 
Консултирането от КЦЕПЛ и .........при първично публично предлагане включва:
Всички аспекти на предварителното планиране по процеса за ППП
Преглед на бизнес плана на компанията и предварителен дю дилиджънс 
Оценка на готовността на компанията за ППП
Помощ при избора на одитор и при последващи преговори 
Изготвяне на фирмена презентация за инвестиционните банки, управляващи процеса по ППП
Помощ при избора на инвестиционна банка, която да управлява процеса по ППП и при последващи преговори 
Съдействие при изготвянето на фирмен проспект и при последващия дю дилиджънс
Консултиране при структурирането и ценообразуването на транзакцията
Консултиране след приключване на процеса по ППП 
Консултиране по увеличаване на капитала на публични компании, чрез публично предлагане или чрез продажба на инвеститори в България, както и публично предлагане на чужди инвестиционни фондове в България 
Предоставяне на правен съвет по договори за поемане на емисии от ценни книжа, подготовка на проспекти и други регистрационни документи
Консултантски услуги по всякакви корпоративни въпроси, засягащи публичните дружества: договори между акционерите; провеждане на общи събрания на акционерите и на управителните органи на акционерни дружества; права, задължения и отговорности на членовете на съветите; сделки, изискващи специални мнозинства и сделки между свързани лица; независими директори и конфликт на интереси; защита на миноритарните акционери; предложения на акционерите на публични компании; разделяне и замяна на акции и др.
Консултации и изготвяне на проекти на документи за корпоративно управление, кодекси за етично и бизнес поведение и др.
Текуща и периодична отчетност на публичните дружества, разкриване на информация от задължени лица, връзки с инвеститорите и др.
Структуриране на задължителни и доброволни търгови предложения; представителство на предложители, продавачи и компании-обект на изкупуване в процедури, свързани с търгови предложения, както и представителство пред регулаторните органи; консултиране на процедури по придобиване на остатъчни миноритарни дялове и последващо отписване на публични компании от регулиран пазар
Вписване и отписване на компании от Българска фондова борса
Представителство по съдебни спорове, свързани с ценни книжа
В много случаи нашият екип може да предостави услугите си при минимален допълнителен разход за своите клиенти, тъй като част от нашата такса може да бъде платена от таксата, получена от инвестиционните банки, управляващи процеса по ППП 

5.Консултации в областта на корпоративните финанси

Финансова оценка на бизнеса (Fairness Opinion)
Нашият екип има богат опит, свързан с прилагането на различни методи за финансова оценка на предприятия, отделни бизнес дивизии и активи от множество различни икономически сектори. Нашият опит в индустрията и постоянната ни комуникация със стратегически и финансови инвеститори ни дават отличен поглед върху динамиката, свързана с пазарното оценяване, и очакваните стойности от акционери, които ние тестваме чрез независим финансов анализ.
Нашият екип предоставя на частни и публични бордове на компании, инвеститори, настоятелства, както и на други юридически или физически лица, набор от консултантски услуги за подпомагане при изпълнението на техните професионални задължения. Ние извършваме финансови оценки в допълнение на услугите, които предоставяме в сферата на сливанията и придобиванията, набирането на капитал или други дейности, подпомагащи важни стратегически и финансови решения. Ключови елементи от процеса за извършване на финансова оценка включват:
Извършване на подробен анализ на предложената и алтернативни сделки, които позволяват на нашите клиенти да вземат информирани бизнес решения. Този анализ цели да определи въздействието на транзакцията върху организацията и нейните собственици.
Преглед и одобряване на окончателните препоръки, свързани с финансова оценка от нашия вътрешен комитет, преди те да бъдат споделени с клиента, като по този начин гарантираме, че всички въпроси и гледни точки са взети под внимание. 
Представяне на този подробен анализ пред доверените лица заедно с подробен доклад, който да подпомага вземането на решения, документирането на взети решения от отговорните лица, свързани с предложената сделка, и очертава подходящите последващи действия. 
Формализирането на финансовата оценка с писмо до борда на директорите или до други доверени лица, което позволява същото да бъде използвано като част от материали, разпространявани до акционери или до други собственици в процеса на одобряване на сделката.
Някои от методите за оценяване, които използваме включват:
Анализ на сконтирания паричен поток (DCF)
Анализ на сравними компании
Анализ на прецеденти сделки
Оценка на готовността за продажба
Нашият екип консултира както добре установени, така и стартиращи компании, които обмислят стратегически транзакции, свързани с частична или пълна продажба на външни инвеститори, или първично публично предлагане. Целта на такова консултиране е да предвиди всички потенциални структурни или организационни проблеми. Преминаването през такъв структуриран процес дава възможност за своевременно и ефективно изпълнение на предвидената транзакция, позволява на компанията да запази контрола и да поддържа репутацията си през процеса на продажба и има положителен ефект върху пазарната ? оценка.
Процесът на оценяване на готовността за продажба на една компания се състои от три основни компонента:
Планиране и оценка на готовността за продажба
Цялостен анализ на възможността за продажба в зависимост от конкретната компания и нейните активи – продажба на дялове/акции, продажба на предприятие, продажба на активи и други 
Анализ на възможните начини за продажба
Идентифициране на потенциални слаби места и проактивно предприемане на конкретни мерки за адресирането им 
Формулиране на дългосрочна стратегия и инвестиционна теза
Подготовка за продажба и изпълнение
Сливания и придобивания
Подбор и консултиране от квалифициран правен съветник 
Преговори по сделката и оценката на компанията
Оценка от гледна точка на конкурентното законодателство. Уведомяване на Комисията за защита на конкуренцията и получаване на разрешение за концентрация 
Подготовка на договори/планове за преобразуване
Първично публично предлагане
Подсилване на управленския екип чрез подбор на опитни професионалисти
Подбор и консултиране от подфодящ финансов съветник
Изграждане на финансова отчетност, регулаторна структура и ефективни процеси
Създаване на стабилна корпоративна структура и устойчиво управление
Изграждане на взаимоотношения с инвеститори и ефективни канали за комуникация
Преговори по сделката и цената
Подготовка на договори 

6.Корпоративно и финансово преструктуриране

Преглед на стратегическите опции
В трудни ситуации вземане на правилно решение може да бъде животоспасяващо за една компания. В зависимост от специфичните нужди на клиента нашият екип предоставя подробна оценка и конкретни препоръки свързани с:
Анализ на ситуцията с акцент върху незабавни оперативни и финансови заплахи за бизнеса
Анализ на основните причини за оперативни пропуски и тяхното адресиране в краткосрочен план
Преглед на възможностите за партньорство с цел идентифициране и привличане на най-подходящия стратегически или финансов инвеститор
Оценка на необходимостта от оптимизиране на капиталовата структура (рефинансиране или преструктуриране на съществуващите дългове), както и представяне на алтернативни възможности за финансиране

7.Реорганизация и преструктуриране

Последните години се характеризират с недостиг на ликвидност, финансова/оперативна несигурност и високо ниво на просрочените задължения. Нашият екип е консултирал множество клиенти с финансови затруднения, като нашият фокус е върху идентифициране на конкретни стъпки към възстановяване и последваща продажба. Тези консултации целят запазването и повишаването на изградената с много труд финансова стойност. Ключови елементи на такива процеси включват:
Краткосрочно парично стабилизиране
Анализ на работния капитал и потенциала за значителни подобрения
Създаване на подробни парични отчети
Подробен анализ на финансовите резултати на компанията с цел идентифициране на допълнителни възможности за съхраняването на парични активи
Изграждане на отчетност и процеси за по-ефективно съхранение на парични активи
Планиране и изпълнение на стратегия за преструкториране на бизнеса
Подробен анализ на причините за отконения от бизнес плана на компанията 
Идентификация и анализ на инициативите за преструктуриране и на тяхното отражение върху финансовото състояние на компанията
Изграждане на ясен и конкретен оперативен план и разпределяне на отговорностите по неговото изпълнение 
Менажиране на интересите на всички заинтересовани страни – собственици, мениджмънт, кредитори, служители, клиенти и др. 
Финансово преструктуриране и набиране на капитал
Преструктуриране на дълга с цел избягване на допълнително задлъжняване
Анализ на и препоръка относно оптималната капиталова и финансова структура на работния капитал 
Набиране на капитал от стратегически и финансови инвеститори за укрепване на баланса на компанията
Идентифициране на алтернативни източници на финансиране (мецанин, факторинг и др.)
Имплементиране на мениджмънт екип с цел преструктуриране на бизнеса
Назначаване на временен изпълнителен директор, главен финансов директор и други основни оперативни позиции
Преизграждане на вътрешните процеси за отчетност и контрол
Изпълнение на план за цялостното финансово управление (ERP, бюджетиране, финансово прогнозиране и т.н.)
Набиране на допълнителен управленски персонал
Корпоративно преструктуриране и преобразуване 
Договори за управление със специфични цели, задачи и отговорности 
Стратегически консултантски услуги
Консултиране
Планиране
Имплементация на стратегическите инициативи и планове
Планиране на продажба
Цялостни консултантски услуги относно сливания и придобивания
Подготовка на подробна инвестиционнна документация и финансова оценка на компанията
Достъп до глобални инвеститори чрез нашите международни контакти