УСТАВ
на
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА
ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

"Консултантски център по Европейски програми Люлин"

 

СТАТУТ
Чл.1. (1) Сдружението с нестопанска цел "Консултантски център по Европейски програми Люлин", наричано по-долу за улеснение СДРУЖЕНИЕТО, е юридическо лице, учредено доброволно от физически лица, които приемат настоящия Устав, в съответствие с разпоредбите на чл. 19-32 и чл.37-44 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/.
(2) Съгласно разпоредбата на чл. 2 от ЗЮЛНЦ, Сдружението се определя за осъществяване на общественополезна дейност.

(3) Дейността на Сдружението не е ограничена със срок или с друго прекратително условие.


НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ
Чл.2. (1) Наименованието на Сдружението с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност е "Консултантски център по Европейски програми Люлин".
(2) Седалището и адресът на управление на Сдружението е: гр. София , област Столична, община Столична, ул. “Сердика” № 36, вх. “Б”, ап. № 12.
(3) Пълното наименование, седалището, адресът на управлението, както и данните за съдебната регистрация се посочват във всички документи и издания на Сдружението.
ЦЕЛИ И СРЕДСТВА
Чл.3. (1) Сдружението има следните основни ЦЕЛИ:
1. Предоставя информация за различните възможности за финансиране на проекти от донорски програми и фондове на Европейския съюз; български държавни фондове; програми на чуждестранни правителства и други финансиращи институции.
2. Популяризира евроинтеграцията и членството на Република България в Европейския съюз и донорските му програми и фондове.
3.Подкрепя и подпомага местните и регионалните органи на управление за изграждане на административния им капацитет за ефективно усвояване на средствата от донорските програми и фондове на Европейския съюз.
4.Подпомага централните, местните и регионалните органи на управление, неправителствените организации и бизнеса за дефиниране на общественополезни проектни идеи.
5. Насърчава, подкрепя и подпомага корпоративните структури, както и местните и регионалните органи на управление, неправителствените организации и приоритетно представителите на малкия и средния бизнес да изготвят качествени проекти и предложения за тяхното финансиране от европейски и други донорски програми и фондове, от една страна, и законосъобразното изпълнение и ефективното управление на финансираните проекти, от друга страна.
6. Насърчава въвеждането и работи за укрепване на публично-частното партньорство /ПЧП/ в дейностите по управление на донорските програми и фондове на Европейския съюз.
7. Насърчава и работи за създаването и изпълнението на инициативи в икономически, социален, културен, екологичен и граждански аспект, свързани с развитието на регионите в България.
8. Насърчава и подкрепя сътрудничеството на българските региони с
другите региони от останалите страни от ЕС.
(2) За постигане на своите цели и във връзка с чл.3, ал.1 от ЗЮЛНЦ, Сдружението ще си служи със следните СРЕДСТВА:
1. Произвеждане и поддържане на актуална база данни за финансиране на проекти, разпространявана чрез интернет страница.
2. Издаване или публикуване в различни печатни издания на информация за различните възможности за финансиране на проекти, придружена със съответни експертни коментари.
3. Издаване и публикуване в печатните медии на: мнения и анализи за усвояване на средствата от европейските програми и фондове; интервюта с експерти на бенефициентите, носители на добри практики за финансиране на проекти; изискванията на Европейския съюз за различните видове бизнес; статии на експерти от частния и държавния сектор; интервюта с ръководители и експерти от държавната администрация и т.н.
4. Реализиране в електронните медии на рубрики, свързани с европрограмите.
5. Организиране и провеждане на семинари и курсове за обучение, свързани с ЕС и 7-те оперативни програми за усвояване на средства от ЕС по специализирани учебни програми и планове.
6. Извършване на мониторинг и оценка на дейността на специализираните административни звена по донорските програми и фондове на Европейския съюз.
7. Ползване на общинските планове за развитие, на областните стратегии за развитие и на стратегиите за развитие на отделните отрасли на икономиката, за да се окаже помощ при дефиниране на нови проектни идеи.
8. Оценка на конкретна идея и посочване на възможните източници за финансиране.
9. Оценка на проектните предложения до финансиращите организации или съвместно изготвяне на същите.
10. Организиране и провеждане на конкурси за безвъзмездно финансиране и изработване на инвестиционни проекти и проектни предложения до финансиращите организации.
11. Създаване на банка кадри, която включва консултанти /физически и юридически лица/, за изработване на инвестиционни проекти и проектни предложения до финансиращите организации.
12. Оказване на помощ при избора на консултант за изготвяне на проектите и проектните предложения, и осигуряване на контакт със същия.
13. Произвеждане и поддържане на база данни "търсене и предлагане на партньорство по проекти".
14. Оказване на помощ при избора на партньор и договаряне на партньорство.
15. Публикуване на информация за възможностите за съфинансиране на проекти.
16. Оказване на помощ при избора на финансираща институция.
17. Изготвяне на документи за кредитиране на съфинансирането на
проектите, в т.ч. бизнес планове и т.н..
18. Оказване на помощ при избора на консултант за управление на конкретен проект и осигуряване на контакт със същия.
19. Оказване на помощ при избора на консултант за извършване на мониторинг и оценка на изпълнението на конкретен проект и осигуряване на контакт със същия.
20. Участване в конкурсите за избор на партньори на държавата в управлението на донорските програми и фондове на Европейския съюз.
21. Изграждане на системите и средствата, необходими за участие в управлението на донорските програми и фондове на Европейския съюз.
22. Информиране на обществото за практиките на публично-частно
партньорство в страните-членки на Европейския съюз.
23. Иницииране на идеи за публично-частно партньорство в областта на управление на донорските програми и фондове на Европейския съюз.
24. Участване в изготвянето и организирането на обществените обсъждания на нормативните документи по материята.
25. Подпомагане на общините в избора на подходящи форми на публично-частно партньорство на местно равнище.
26. Подпомагане на общините в изграждане на успешно ПЧП с цел привличане на инвеститори.
27. Извършване на експертни изследвания и анализи, свързани с инвестиционни проекти, които кандидатстват по оперативните програми.
28. Организиране и провеждане на обществени дискусии със съответното взаимодействие с държавни и обществени институции.
29. Осъществяване на сътрудничество с организации, институции и физически лица в страната и чужбина за своевременен обмен на некласифицирана информация и съвместна работа по проекти от общ интерес.
30. Създаване и участване в партньорски мрежи с национални и чуждестранни организации и институции.
(3) За осъществяване целите си сдружението може да осъществява и стопанска дейност. 
. 3.1.Предметът на стопанската дейност е: издателска дейност, представителство пред държавни органи, консултантска дейност, провеждане на обучение за професионална квалификация, отдаване под наем и други разрешени от закона дейности.
3.2.Приходите от стопанската дейност се използват изцяло за осъществяване на определените в този Устав цели. 3.3.Сдружението няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основна дейност, предвиден в настоящия Устав, и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на сдружението.
3.4.Извършването на дейността по т. 3.1. се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.
3.5.Сдружението не разпределя печалба.
Приходите от стопанската дейност се използват изцяло за осъществяване на определените в този Устав цели.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 4. (1) Дейността на Сдружението се определя в обществена полза и се финансира от дарения, субсидии, финансиране на проекти и годишен членски внос.
(2) Размерът на членския внос за всяка финансова година се определя с решение на Управителния съвет. Членският внос се събира до края на месец януари на текущата година, за която се дължи, с изключение на годината на учредяването, в която членският внос се внася в срок до пет работни дни от провеждането на учредителното събрание.
(3) Финансовите средства и имуществото на Сдружението се влагат в банкови депозити, ценни книжа, търговски дружества, недвижими имоти и по друг подходящ начин. Вложенията трябва да бъдат сигурни и да гарантират достатъчен доход за запазване и увеличаване на имуществото, което може да се ползва единствено за постигане идеалната цел на Сдружението.
(4) За постигане на целите си, за съхраняване и увеличаване на имуществото си, Сдружението може да сключва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива и отчуждава вещни права, ценни книжа, права върху интелектуална собственост.
(5) Сдружението може да учредява и участва в търговски дружества в страната и чужбина, да инвестира в страната и чужбина, да открива представителства.
(6) Сдружението не може да участва в събирателни и в командитни дружества като неограничено отговорен съдружник.

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

Чл. 5.(1) За осъществяване на общественополезна дейност Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на ЗЮЛНЦ.
(2) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от Сдружението се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на Сдружението съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността.
(3) За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението е
необходимо мотивирано решение, взето от Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на лицата по чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ.
(4) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл. 41, ал. 3, т.1 от ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на Сдружението или са сключени при публично обявени общи условия.


ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.6. (1) В Сдружението могат да членуват всички дееспособни физически и юридически лица, които споделят неговите цели и приемат настоящия устав.
(2) Нови членове се приемат с решение на Общото събрание след подаване на писмена молба до Управителния съвет.
(3) Членовете на Сдружението имат право:

1. да участват в управлението на Сдружението;
2. да бъдат информирани за неговата дейност;
3. да внасят предложения за изменение и допълнения на Устава на Сдружението;
4. на достъп до информационната система на Сдружението.
5. да поставят на обсъждане и търсят защита по проблеми свързани с осъществяването на тяхната дейност, като членове на сдружението.
(4) Членовете на Сдружението са длъжни:
1. да спазват Устава и да изпълняват решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
2. да плащат годишен членски внос;
3. да работят за постигане на основните цели на Сдружението;
4. да не използват по какъвто и да е начин Сдружението за цели, противоречащи на Устава, на моралните и етични ценности и законите в Р. България.
(5) Членството в Сдружението се прекратява:
1. с едностранно волеизявление до Сдружението;
2. със смъртта или с поставянето под пълно запрещение на физическото лице - член, или с прекратяването на юридическото лице - член;
3. с изключването;
4. с прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;
5. при отпадане, в условията на чл. 6, ал. 8 на Устава.
(6) Член на Сдружението може да бъде изключен когато:
1. не е платил членския си внос;
2. системно нарушава Устава на Сдружението и решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
3. развива дейност, несъвместима с целите, задачите и Устава на Сдружението.

(7) Решението за изключване се взема от Общото събрание по предложение на Управителния съвет.
(8) Член на Сдружението отпада от него при неплащане на членския внос в продължение на една година. Отпадането се констатира от Управителния съвет с протокол, въз основа на счетоводните документи на Сдружението за събирания членски внос.
(9) За задълженията на Сдружението членовете му не отговарят лично. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ, КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Чл.7. (1) Върховен орган на Сдружението е Общото събрание.
(2) Управителен орган на Сдружението е Управителният съвет.
(3) Контролен орган на Сдружението е Контролният съвет.
Чл.8. (1) Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението.
(2) Общото събрание се свиква в населеното място, в което се намира седалището на Сдружението, от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението.
(3) Ако Управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, поискано от една трета от членовете на Сдружението, то се свиква от съда по седалището на същото, по писмено искане на заинтересуваните членове или упълномощени от тях лица.
(4) Общото събрание се свиква от Управителния съвет с писмена покана, включваща дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането му, както и по чия инициатива то се свиква. Поканата се обнародва в "Държавен вестник" и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.
(5) Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко половината от членовете на Сдружението. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, независимо от броя на присъстващите членове.
(6) За взетите решения се води протоколна книга.
(7) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
(8) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
а/ него, неговия съпруг или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
б/ юридически лица, в които той е управител или може да наложи или да възпрепятства вземането на решения.
(9) Едно лице може да представлява не повече от един член на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
Чл. 9. (1) Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава;
2. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
3. избира Председател на Управителния съвет и Заместник председател на Управителния съвет;
4. приема и изключва членове на Сдружението и констатира отпадането на такива по предложение на Управителния съвет;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове или представителства в чужбина по предложение на Управителния съвет;
6. взема решение за преобразуване или за прекратяване на Сдружението;
7. приема бюджета на Сдружението;
8. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
9. отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, на Устава, или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
10. решава образуването на фондове за финансиране на дейността на Сдружението, техните източници и начина на ползване в съответствие със ЗЮЛНЦ;
11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.
(2) Решенията на Общото събрание се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите членове с явно гласуване. Членовете могат да решат, че по един или друг въпрос гласуването ще бъде тайно.
(3) Решенията по ал.1, т.1 и т.6 се взимат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите членове.
(4) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.
(5) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.
(6) Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със закона, с Устава, или с предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на Сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(7) Споровете по ал. 6 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на Сдружението от всеки член на Сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
Чл.10. (1) Управителният съвет на Сдружението се състои от 3 /трима/ членове, които се избират за срок от 3 /три/ години
Юридическите лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението.
Чл.11. (1) Управителният съвет:
1. осъществява управлението във връзка с дейността на сдружението;
2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. избира и освобождава членовете на контролния съвет;
4. приема вътрешни актове;
5. взема решение за участие в други организации;
6. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава;
7. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
8. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
9. взема решение относно размера на членския внос;
10. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението;

11.приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
12. определя функциите и задачите на Управителите на клонове и представителства за осъществяване дейността на Сдружението.
13. взема решение за откриване и закриване на клонове или представителства в страната;
14.избира Управителите на клонове и представителства;
15. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не са от компетентност на общото събрание.

(2) Дейността на Управителния съвет се организира и ръководи от Председател и Зам. председател, които се избират от Общото събрание.
(3) За качественото и ефективно осъществяване на управлението на дейността на Сдружението, Управителния съвет приема правила за своята работа.
(4) При осъществяване на управлението на дейността на Сдружението, Управителния съвет се подпомага от организационни звена /консултативни и други експертни съвети/ и администрация, чийто дейности се уреждат с Правилник за устройството и дейността на Сдружението.
Чл.12. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. Той е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му.
(2) Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет.
(3) При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от заместник - председателя.
(4) Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
(5) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на личността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(6) Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 11, ал.1, т.5, т.6, т.9, т. 12 и т.13 , както и по чл.16, ал.2 - с мнозинство от всички членове.
(7) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.
Чл.13. (1) Председателят и Зам. председателят на Управителния съвет се избират от Общото събрание измежду представители на членовете на Управителния съвет.
(2) Зам. председателят организира и ръководи дейността на Управителния съвет в случаите, когато Председателят е в отпуск или дългосрочна командировка над 10 (десет) работни дни.
(3) Председателят и Зам. председателят на Управителния съвет представляват сдружението заедно и поотделно.
Чл.14. Председателят и Зам. председателят на Управителния съвет имат право да извършват разпоредителни действия и да обременяват с тежести недвижимите имоти на Сдружението след решение на Управителния съвет.
Чл.15. (1) Контролният съвет на Сдружението се състои от 3 /трима/ членове, които се избират за срок от 3 /три/ години. 
1. Дейността на Контролния съвет се организира и ръководи от Председател, който се избира от Общото събрание.
2. За качественото и ефективно осъществяване на управлението на дейността на Сдружението, Контролният съвет приема правила за своята работа.
Чл. 16 (1) Функции на Контролния съвет.
1. Заседанията на Контролния съвет се свикват на всеки 3 месеца от неговия председател. 
2. Контролира спазването на Устава на Сдружението.
3. Проверява изпълнението на решенията на Общото събрание.
4. Контролира дейността на УС.
5. Извършва проверки на годишните финансови отчети на Сдружението, както и на документацията на същото. 
6. В резултат на извършените проверки Контролният съвет изготвя препоръки, които предоставя на УС.
7. Отчита се за своята дейност пред Общото събрание на Сдружението.


ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ

Чл.17. (1) Сдружението е длъжно да води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.
(2) В срок до 30 април на всяка година, Управителният съвет изготвя годишен доклад за дейността на Сдружението, със съдържание по чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ.
(3) Докладът за дейността на Сдружението е публичен. Съобщението за неговото изготвяне, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него, се публикува в бюлетина на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза при Министерство на правосъдието.

ЕЖЕГОДЕН КОНТРОЛ

Чл.18. (1) В срок до 30 април на всяка година Управителният съвет съставя годишен счетоводен отчет и го представя за проверка на лицензиран експерт-счетоводител, определен от Общото събрание.
(2) Сдружението подлежи на независим одит при условията на Закона за счетоводството, ако превишава минимум едно от условията, посочени в чл.39, ал.3 на ЗЮЛНЦ.
(3) В срок до 31 май на всяка година Управителният съвет заявява за вписване в централния регистър на Министерство на правосъдието и представя доклада по чл.15, ал.2 от Устава, проверения или заверения годишен счетоводен отчет по предходните алинеи и другите предвидени в чл.46, ал.2 от ЗЮЛНЦ документи.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.19. Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза;
Чл. 20. (1) Сдружението се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
2. с решение на Софийския градски съд, когато:
а/ извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред, или на добрите нрави;
б/ е обявено в несъстоятелност.
(2) Решението на съда за прекратяване се постановява по иск на всеки заинтересован или на прокурора. Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и на неговите последици.
(3) В случаите по ал.2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.
Чл.21.(1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията на Сдружението се извършва от определен от Управителния съвет ликвидатор. Ако ликвидаторът не бъде определен по този ред, то той се определя от компетентния съд по седалището на Сдружението.
(3) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Сдружението.
(4) Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

1. учредителите и настоящите и бившите членове;
2. лицата, били в състава на органите му и служителите му;
3. ликвидаторите, освен дължимото възнаграждение;
4. съпрузите на лицата по т. 1-3;
5. роднините на лицата по т. 1-3 по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
6. юридическите лица, в които лицата по т. 1-5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.
Чл.22. (1) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се разпределя по реда на чл. 44 от ЗЮЛНЦ.
(2) След разпределяне на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на Сдружението.
Чл.23. Относно реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора, както и относно неплатежоспособността и несъстоятелността се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
§ 2. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и всички относими закони от законодателството на Р България. Разпоредбите на този Устав в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.
§ 3. Настоящият Устав е приет единодушно от всички учредители, присъствали на Учредителното събрание на Сдружение с нестопанска цел "Консултативен информационен център по Европейски програми Люлин", проведено на 05.11.2008 г. в София, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.
§ 4. Настоящият Устав се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра, по един за съдебния регистър за юридическите лица с нестопанска цел, централния регистър при Министерство на правосъдието и деловодния архив на Сдружението.

УЧРЕДИТЕЛИ: 1......................................
Йосиф Аврамов Аврамов
2. .......................................
Александър Борисов Банев
3. ........................................
Димитър Тодоров Димов
4. ........................................
Живко Георгиев Желев
5.......................................... 
Александър Валентинов Жеков
6. .........................................
Христо Ленинов Кирилов
7. ..........................................
Маруся Александрова Григорова