28555431 10214448928113067 2045288581 o
 
Събитието бе посветено на възможностите за партньорство и взаимодействие между бизнеса и регионалните научни центрове
 

Кръглата маса бе открита от доц. д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и член на УС на БТПП. В Кръглата маса взеха участие членове на Съвета по иновации при БТПП, Съвета на браншовите организации при БТПП, Клуба на смесените палати при БТПП, както и други представители на малкия и средния бизнес извън браншовите организации членки на БТПП, а също и представители на индустрията от подотрасъла на IСТ и други иновативни отрасли на икономиката ни. Сред присъстващите бяха и учени, изследователи, университетски преподаватели, както и представители на медиите.В БТПП се състоя кръгла маса на тема: „Насоки за кандидатстване по схемата от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ от Приоритетна ос на програмата "Научни изследвания и технологично развитие", „Развитие на регионална интелигентна специализация” и възможностите за взаимодействие от представителите на бизнеса с Регионалните научни центрове”.

Встъпителният доклад на тема „Напредък в изпълнението на ОП НОИР 2014-2020 г.“ бе изнесен от Кирил Гератлиев - Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" към Министерството на образованието и науката. 

Заключителният доклад бе на тема „Изграждане на регионални научни центрове”. Той бе изнесен от доц. Евгени Евгениев, консултант към ИА по ОП НОИР. Той направи и обобщение на провелата се среща.

В дискусията се включиха: проф. Петър Петров, координатор на Регионалните научни центрове при ЦУ на БАН; проф.Александър Караманов от Института по физикохимия при БАН; доц.Георги Райчевски от ГИС ТРАНСФЕР ЦЕНТЪР; Николай Колев, юрист, представляващ Общинската администрация на гр.Смолян; д-р Петър Бодуров, изобретател, който е регистрирал над 20 патента и полезни модела; и Георги Гушлеков, председател на Асоциацията по иновативно развитие.