На 27 февруари 2018 г. Съвета по иновации при БТПП организира кръгла маса на тема:„Насоки за кандидатстване по схемата от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ от Приоритетна ос на програмата - "Научни изследвания и технологично развитие", „Развитие на регионална интелигентна специализация” и възможностите за взаимодействие от представителите на бизнеса с Регионалните научни центрове”.

Кирил Гератлиев, Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж" към Министерство на образованието и науката относно новата схема „Развитие на регионална интелигентна специализация” ще бъде лектор на събитието, като темата на предвидената дискусия е Сътрудничеството бизнес-наука в контекста на нов модел на иновационно развитие на икономиката.

Потвърждение за участие може да изпращате на имейл: innovationbcci@gmail.com до 26.02.2018 г.