Българска академия на науките – звена и направления
Българска Академия на науките
Информационни и комуникационни науки и технологии
Енергийни ресурси и енергийна ефективност
Нанонауки, нови материали и технологии
Биомедицина и качество на живот
Биоразнообразие, биоресурси и екология
Климатични промени, рискове и природни ресурси
Астрономия, космически изследвания и технологии
Културно-историческо наследство и национална идентичност
Човек и общество
Специализирани звена

Enterprise Europe Network
Enterprise Europe Network
Enterprise Europe Network България

Връзки към оперативните програми на структурните фондове
Обща информация за Структурните фондове и всички Оперативни програми
ОП “Регионално развитие”
ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
ОП “Околна среда 2007-2013 г.”
ОП “Транспорт”
ОП “Развитие на човешките ресурси”
ОП “Административен капацитет”

Европейски съюз (ЕС)
Портал на Европейския съюз

Институции на ЕС
Европейска комисия
Европейски парламент
Съвет на ЕС
Съд на Европейските общности
Европейска сметна палата
Европейски омбудсман
Европейски надзорен орган за защита на данните

Финансови органи на ЕС
Европейска централна банка
Европейска инвестиционна банка
Европейски инвестиционен фонд

Консултативни органи на ЕС
Европейски икономически и социален съвет
Комитет на регионите

Междуинституционални органи на ЕС
Служба за публикации на Европейския Съюз

Децентрализирани органи на ЕС /Агенции/
Агенции на Общността, които имат отношение към услугите на EEN мрежата:
Community Fishery Control Agency /CFCA/
Community Plant Variety Office /CPVO/
European Agency for Reconstruction /EAR/
European Agency for Safety and Health at Work /EU-OSHA/
European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders /FRONTEX/
European Centre for the Development of Vocational Training /Cedefop/
European Chemicals Agency /ECHA/
European Environment Agency /EEA/
European Food Safety Authority /EFSA/
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions /EUROFOUND/
European Fundamental Rights Agency /FRA/
European GNSS Supervisory Authority /GSA/
European Joint Undertaking for ITER and Development of Fusion Energy /Fusion for Energy/
European Network and Information Security Agency /ENISA/
European Training Foundation /ETF/
Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) /OHIM/
Изпълнителни агенции, които имат отношение към услугите на EEN мрежата:
European Research Council Executive Agency /ERC/
Executive Agency for Competitiveness and Innovation /EACI/
Research Executive Agency /REA/
Trans-European Transport Network Executive Agency /TEN-T EA/

Профилирани информационни линкове на ЕС
Политики и основни програми на ЕС
SOLVIT он-лайн мрежа за ефективно разрешаване на проблеми в Европа
SOLVIT в България
Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги Your Europe
Европейски форум за дебати Debate Europe
Европейски портал за малък и среден бизнес
Данъчно облагане и митнически съюз /ТАРИК/
Програми за външно сътрудничество EuropeAid
Законодателство на ЕС
Резюмета на законодателни актове на ЕС
Ежедневна информация за обявени търгове по страни
Техническо подпомагане и информационен обмен TAIEX
CORDIS Служба на Общността за научно-развойна информация
Easy Financial and Accounting Management Tool за Рамковите програми на ЕК
Седма рамкова програма на ЕК
Българският сайт на Седма рамкова програма на ЕК
Търговски марки и дизайн на ЕС
European Patent Office
Референтен център на ЕС по въпросите на защитата на правата върху интелектуалната собственост
International Certificates of Excellence in Selected Areas of ICT
Европейски комитет по стандартизация
Европейски комитет по електронна стандартизация

Други полезни връзки
Информация за предстоящи конкурси по програмите на ЕС
Информация за данъчно облагане и данъчни ставки в различни страни
Сайт на Европалати
Сайт на Системата за безопасност на храните НАССР//ACCP
World Intellectual Property Organization /WIPO/

Международна организация по стандартизация

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

ЕIF, SOFIA WWW.JERAMIE.BG

УНИКРЕДИТБУЛБАНК

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ

РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ

ОББ

СИБАНК

ПРОКРЕДИТБАНК

БАНКА ДСК

БЪЛГАРИЯ АЛИАНЦ БАНК

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

ЮНИОНБАНК

КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ ЛЮЛИН

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ, СОФИЯ

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

БУРГАСКИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ АСЕН ЗЛАТАРОВ

ХТМУ

МГУ

УАСГ

УНСС

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ, СВИЩОВ

ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ ТОДОР КАБЛЕШКОВ

АСОЦИАЦИЯ ПО ИНОВАТИВНО РАЗВИТИЕ

ФОНДАЦИЯ ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОМУНИКАЦИИ

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЕК В СОФИЯ

МИСИЯ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

БЪЛГАРСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ

ЦЕНТЪР ЗА ИКОНОМИЧЕЧЕСКО РАЗВИТИЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ

ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА

ИНСТИТУТ ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

ИНСИТИТУ ПО ИНТЕГРАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ - ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ 'РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА'

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ /СЪВЕТА НА МИНИСТРИТЕ/

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

ЕВРОПЕЙСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

ЕВРОПЕЙСКА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ /ЕБВР/

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

ЕВРОСТАТ

МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ТРУДА

СТРАНИЦА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

COMMITTEE OF THE REGIONS

ЕВРОБАРОМЕТЪР

СТРАНИЦА НА СЛУЖБАТА ЗА ОФИЦИАЛНИ ПУБЛИКАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (EUR-OP)

БЮЛЕТИН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

КНИЖАРНИЦА НА ЕС

ВАШАТА ЕВРОПА

АГЕНЦИЯ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ЕК

ПОРТАЛ EUROPА EU