УВЕДОМЛЕНИЕ:

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЕ ОТЛАГА СРОКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ В КОНКУРСИТЕ ЗА 2019 Г. НА СЪВЕТА ПО ИНОВАЦИИ ПРИ БТПП ЗА 14 СЕПТЕМВРИ 2020 ГОДИНА                      

 

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА ПО ИНОВАЦИИ ПРИ БТПП

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ БТПП

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА СМЕСЕНИТЕ ПАЛАТИ, ЧЛЕНОВЕ НА КЛУБА НА СМЕСЕНИТЕ ПАЛАТИ ПРИ БТПП

ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ И ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ, УНИВЕРСИТЕТИТЕ, ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И КОЛЕЖИТЕ, КАКТО И ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ ОТ СРЕДИТЕ НА БИЗНЕСА И НА СВОБОДНА ПРАКТИКА

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По решение на Бюрото на Съвета по иновации при БТПП ще се проведе Седмото издание на конкурса за иновации, като е налице НОВ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ ПРОЕКТИ: 14 септември 2020 година, понеделник, 20 ч. (конкурсът следваше да се проведе със срок за подаване на проекти 25 април 2020 г. понеделник, но срокът за приеманне на проекти се отлага за есента, поради обявеното извънредно положение от Народното събрание на Република Бългапия, което бе продължено до 13.май 2020 г. и невъзможността предвид извънредните мерки да бъде свикана комисията, както и последващото провеждане на Церемонията по награждаването на победителите в трите категории). Номинираните ще се борят за призовото място в три основни категории: „Най-добър иновативен проект за 2019 г.“; „Най-успешно иновативно предприятие“ и „Най-перспективен иновативен старт ъп“. През настоящата година в Седмото издание на конкурса се учредява нова категория: „Най-перспективен иновативен старт ъп за 2019 г.“, в която ще бъдат поканени значително повече старт ъп компании от миналата година. В предишните конкурси в предходни години една от призовите награди в категорията за успешна иновативна фирма спечели старт ъпа, с предмет на дейност генетични изследвания „Нутриджен”. Това може да се оцени като безспорен успех за фирма, която е с по-малко от две годишна история.

Конкурсът се организира съвместно с EENпри БТПП, Българската академия на науките и със съдействието на Българската банка за развитие.

Кандидатстването стартира официално от 11 ноември 2019 г. Бихме искали да Ви поканим да се включите, представяйки Вашите иновационни идеи и разработки.

Постъпилите документи ще бъдат разгледани и оценени от комисия, в чийто състяв са включени представители на научните среди и на бизнеса. Членовете на комисията ще подпишат специални декларации за конфиденциалност, както те го сториха и преди оценяването на проектите, подадени за 2018 г. Оценката ще се извърши по критерии, утвърдени от Бюрото на Съвета по иновации, които бяха допълнени и приети на неговото Общо събрание, проведено през месец септември 2019 г. Отличените на първо място проекти/фирми/старт ъпи в отделните категории ще бъдат наградени на специална церемония, която ще се състои в зала А на сградата на БТПП, ул.”Искър” 9 в последните дни на месец септември 2020 г. от 11 ч., в присъствието на представители на медии, министерства, университети, браншови организации, предприемачи и др. Датата на тържествената церемония ще бъде определена допълнително в края на месец август 2020 г. и за нея ще Ви уведомим допълнително.

За Ваше улеснение Ви изпращаме критерии за оценка на Вашите предложения, които следва да бъдат придружени с кратка анотация на инованивния проект, респективно, представяне на иновативното предприятие и на внедрения в дейността му иновативен продукт, както и на иновативния старт ъп.

Анотацията за иновативен проект следва да изразява идеята на автора в синтезиран вид, да е написана в свободен текст на достъпен език, както и да е до пет стандартни страници формат А 4, като към тях е възможно по преценка на автора да има до 5 приложения – чертежи, илюстрации в 3 D, таблици, диаграми и други сходни обстоятелства, упоменати в критериите, приложени към поканата.

Анотацията за предприятие, внедрило в дейността си иновативен продукт през 2019 г. следва да е до 12 стандартни страници формат А4 и да включва кратко описание на производствената листа на фирмата и по-конкретно, модели и чертежи на изделията с иновативен характер; какво е оборудването, с които те се произвеждат, какви са внедрените патенти и полезни модели от изобретатели от България и от чужбина, както и техни модели и чертежи и други сходни обстоятелства, упоменати в критериите, приложени към поканата.  

Анотацията за старт ъп, внедрил в дейността си иновативен продукт през 2019 г. следва да е до 12 стандартни страници формат А4 и да включва кратко описание на производствената листа на старт ъпа и по-конкретно, модели и чертежи на изделията с иновативен характер; какво е оборудването, с които те се произвеждат, какви са внедрените патенти и полезни модели от изобретатели от България и от чужбина, както и техни модели и чертежи и други сходни обстоятелства, упоменати в критериите, приложени към поканата. Анотацията за старт ъп се доближава до анотацията за най-успешно иновативно предприятие, като са добавени и нови четири допълнителни критерия, като един от тях има четири части, които се оценяват от комисията поотделно.

Заявките и приложенията към тях следва да бъдат изпратени в срок до 20 ч. на 14. септември 2020 г. понеделник на вниманието на г-н Йосиф Аврамов – съпредседател на Съвета по иновации при Българската търговско-промишлена палата и чллен на УС на БТПП на E-mail: avramov_josif@ abv.bgи E-mail: innovationbcci@gmail.com

(Срокът за представяне на заявките се удължава с четири месеца и половина в сравнение с предходните години не само по желание на редица бъдещи участници в идвата конкурса, които са уведомили писмено ръководството на Съвета по иновации при БТПП, но и поради мерките, обявени с въвеждането на 13 март 2020 г., удължено до 13.май 2020 г.)

Като разчитам на Вашата активност и в очакване на предложенията Ви, оставаме

С уважение,

 

Цветан Симеонов,

Председател на УС на БТПП

 

Доц. ЙОСИФ АВРАМОВ, доктор по икономика

Съпредседател на Съвета по иновации при БТПП

Член на УС на БТПП

 

Акад.Никола Съботинов,

Съпредседател на Съвета по иновации при БТПП

Председател на Комисията за оценка на проектните предложения

 

Гр.София, 08.04.2020 г.

 

 

 

1.ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                              

Приложение № 1

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

В КОНКУРСИТЕ НА СЪВЕТА ПО ИНОВАЦИИ

ПРИ БТПП ЗА:

І.ЗА РАЗРАБОТЕН НАЙ-ДОБЪР ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ ПРЕЗ

2019 Г.

ІІ. ЗА НАЙ-УСПЕШНА ИНОВАТИВНА ФИРМА ПРЕЗ 2019 Г.

3. ЗА НАЙ-ПЕРСПЕКТИВЕН ИНОВАТИВЕН СТАРТ ЪП ЗА 2019 Г.

І. Критерии за разработен най-добър иновативен проект през 2019 г.

Обща информация:

Наименование на фирмата или лицето предоставило иновативния проект, правна форма и седалище

................................................................................................................................................

Тема на разработения иновативен проект

................................................................................................................................................

Основни критерии:

  1. Оригиналност на идеята (решението), използвани за реализирането му (бр. точки - 0÷2). Налице ли е интелектуална собственост?
  1. Качества на реализиращия колектив (бр. точки- 0÷5)
  1. Очакван/и или постигнат/и бъдещ/и икономически ефект/и от пазарната му реализация (бр. точки – - 0÷10)

4.Принос на производството и реализацията на продукта/услугата към опазването на околната среда (бр. точки - 0÷2)

5.Социално-икономически и обществен ефект на решението – повишаване качеството на живот, създаване на здравословни условия на труд и почивка, развитие на местната и регионалната икономика, положителен ефект върху големи социални групи и др. Ще се оцени и т.нар. обществен ефект по отношение на:

-                     увеличени работни места;

-                     увеличен експорт;

-                     заместване на вносни суровини, материали и продукти и съответното намаляване на вноса;

-                     заместване на опасни за здравето материали и продукти;

-                     използване на рециклирани материали, рециклируемост на продукта

-                     енергийна ефективност и енергоспестяващи технолгии

(бр. точки – - 0÷10)

6.Интелектуална собственост – патенти, полезни модели, запазени марки, публикации, продуктови листи, рекламни материали, търговски брошури и др. (0÷5 т.)

7.Възможност и обхват на реализация – направено проучване, откупена

интелектуална собственост, направено внедряване, търговска кампания, реализирана продукция, постигнати икономически резултати (0÷10 т.)

8.Принос на решението към опазването на околната среда – екологичност,

енергийна ефективност, използване на възобновяеми енергийни източници, благоприятно въздействие върху екосистемите и др. (0÷10 т.)

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ:

9.Готовност за предоставяне на проекта или на други разработки за инсталиране на Платформа „Иновационна борса”, както и на материали за Информационния сайт на Съвета по иновации при БТПП. Оценка 10 се поставя само при предоставени на администратора на борсата разработки, които са одобрени от нейния мениджмънт и са инсталирани на Платформа „Иновационна борса” (бр. точки – 0÷2)

10.Готовност за предоставяне на патент или полезен модел за внедряване в производствената практика от бъдещия Център за трансфер на технологии при СИ при БТПП (бр. точки – 0÷2)

Метод на оценка:Максимална оценка се поставя според обективна преценка от страна на членовете на комисията за приноса на проекта за развитието на българската наука, в т.ч. и според интердисциплинарния му характер.

ІІ. Критерии за най-успешна иновативна фирма през 2019 г.

Обща информация:

Наименование на фирмата, правна форма и седалище

….................................................................................................

Основни критерии:

1.Адекватна политика и стимули на компанията за обучение, повишаване на квалификацията и образованието на персонала. Следва да се посочи дали има заети експерти с научна степен, каква е тя, както и техния брой? (бр. точки – - 0÷5)

2.Дял от персонала, който участва в иновационния процес (бр. точки – 0÷5)

3.Политика на компанията за привличане на висококвалифицирани специалисти (бр. точки – - 0÷5)

4.Участие при организиране на форуми по иновации в България и в чужбина (бр. точки – - 0÷5)

5.Участие в международни проекти, свързани с иновации (бр. точки – 0÷10)

6.Процент на отделените средства за научноизследователска и развойна дейност (НИРД или R&D) от общите приходи на компанията: Ако този дял за последната година повишава средната стойност за последните три години, компанията получава по-голям брой точки. В случай, това обстоятелство не е налице – по-малко. (бр. точки – - 0÷5)

7. Политика на компанията за защита на интелектуалната собственост. Дейността обхваща броя заявени и регистрирани патенти, в. т. ч. национални, европейски (в страни от ЕС) и патенти, регистрирани в страни извън ЕС; заявени и регистрирани други обекти на индустриалната собственост; разходи за закупуване на лицензи и други права; видове и стойност на нематериалните активи. (0÷5 т.)

8.Ефективност на отделените средства за НИРД (R&D) за развитие на компанията. Обща възвръщаемост от иновативната дейност. Директни приходи от продажба на лицензи и друга интелектуална собственост. Приходи на компанията от износ на високотехнологични продукти и услуги, произведени чрез технологии, в т.ч.:

-.разработени от отделените средства за НИРД и/или увеличение на заетите в НИРД;

- въз основа на know how и/или новопридобита интелектуална собственост;

-разработени в сътрудничество с БАН, Селскостопанска академия, университети, висши училища, колежи и/или други научно- изследователски организации, в т.ч. и от чужбина. Сравняват се числено резултатите от последната финансова година със средния резултат от последните три години.

- наличие на внедрени в компанията енергоспестяващи технологии и други технологии в областта на енергийната ефективност

(бр. точки – 0÷10)

9.Разработени или внедрени иновативни решения в периода 2016 г. – 2019 г. (посочва и се представя копие от удостоверение от ръководителя на фирмата, където е осъществено внедряването на иновацията с подпис и печат) (0 ÷ 10 т.)

10. Получени награди, грамоти, отличия за внедрени и реализирани иновации или за иновации, в резултат на собствени изобретения (посочват се и предоставя копие с поставен печат и подпис на ръководителя на фирмата на кандидата) (0÷10 т.)

11.Стратегия на мениджмънта за развитие на компанията чрез иновации, като се предоставя копие от стратегията с подпис и печат на ръководителя на фирмата (0÷5 т.)

12.Способност на мениджмънта да управлява всички етапи на иновативния процес в компанията (0÷2 т.)

13.Ефективност на отделените средства за R&D (развойна дейност) (0÷2 т.)

Допълнителни критерии:

14.Участие/принос в разработване на становища по нормативни актове, свързани с иновации (бр. точки – - 0÷1)

15.Иницииранe на теми за провеждане на семинари или обучения, свързани с иновациите от Съвета по иновации при БТПП или от други организации (бр. точки– 0÷1)

16.Членство в международни организации, с отношение с иновациите. Предоставя се копие от документа за членство (бр. точки – 0÷1)

17.Участие с презентации и доклади в кръгли маси, семинари, обучения и конференции и др. свързани с иновации (бр. точки – - 0÷1)

18.Готовност за предоставяне на разработки за инсталиране на Платформа „Иновационна борса”, както и на материали за Информационния сайт на Съвета по иновации. Оценка 10 се поставя при само при предоставени разработки (бр. точки – 0÷10)

19.Готовност за предоставяне на патент или полезен модел за внедряване от бъдещия Център за трансфер на технологии при СИ при БТПП (бр. точки – 0÷10)

   Процедура на оценяване: всеки оценител дава обоснована оценка по всеки от критериите за всеки участник. Сумата от тези оценки за конкретния участник дава крайната оценка на оценителя за него. Оценките на всеки оценител за дадения участник се сумират и се получава сумарна оценка на участника. Участниците се класират по низходящ ред на сумарните си оценки.

Метод на оценяване: Максимална оценка се поставя според обективна преценка от страна на членовете на комисията за потенциала на фирмата за растеж, респективно мястото ѝ в националната икономика (понастоящем и в средносрочна перспектива) и възможностите ѝ за експорт на произведената от нея продукция.

3. Критерии за най-перспективен иновативен старт ъп през 2019 г.

Обща информация:

Наименование на фирмата, правна форма и седалище

….................................................................................................

Основни критерии:

А. Търсене на пазари (бр. точки – - 0÷5)

Б. Участие в акселераторски програми (бр. точки – - 0÷5)

В.Изготвяне на патент или полезен модел (бр. точки – - 0÷5)

Г.Търсене на финансиране от фондове и други финансиращи институции (бр. точки – - 0÷5)

5.Адекватна политика и стимули на старт ъпа за обучение, повишаване на квалификацията и образованието на персонала. Следва да се посочи дали има заети експерти с научна степен, каква е тя, както и техния брой? (бр. точки – - 0÷5)

6.Дял от персонала, който участва в иновационния процес (бр. точки – 0÷5)

7.Политика на старт ъпа за привличане на висококвалифицирани специалисти (бр. точки – - 0÷5)

8.Участие при организиране на форуми по иновации в България и в чужбина (бр. точки – - 0÷5)

9.Участие в международни проекти, свързани с иновации (бр. точки – 0÷10)

10.Процент на отделените средства за научноизследователска и развойна дейност (НИРД или R&D) от общите приходи на старт ъпа: Ако този дял за последната година повишава средната стойност за последните три години, старт ъпа получава по-голям брой точки. В случай, това обстоятелство не е налице – по-малко. (бр. точки – - 0÷5)

11. Политика на компанията за защита на интелектуалната собственост. Дейността обхваща броя заявени и регистрирани патенти, в. т. ч. национални, европейски (в страни от ЕС) и патенти, регистрирани в страни извън ЕС; заявени и регистрирани други обекти на индустриалната собственост; разходи за закупуване на лицензи и други права; видове и стойност на нематериалните активи. (0÷5 т.)

12.Ефективност на отделените средства за НИРД (R&D) за развитие на старт ъпа. Обща възвръщаемост от иновативната дейност. Директни приходи от продажба на лицензи и друга интелектуална собственост. Приходи на старт ъпа от износ на високотехнологични продукти и услуги, произведени чрез технологии, в т.ч.:

-.разработени от отделените средства за НИРД и/или увеличение на заетите в НИРД;

- въз основа на know how и/или новопридобита интелектуална собственост;

-разработени в сътрудничество с БАН, Селскостопанска академия, университети, висши училища, колежи и/или други научно- изследователски организации, в т.ч. и от чужбина. Сравняват се числено резултатите от последната финансова година със средния резултат от последните три години.

- наличие на внедрени в компанията енергоспестяващи технологии и други технологии в областта на енергийната ефективност

(бр. точки – 0÷10)

13.Разработени или внедрени иновативни решения в периода 2016 г. – 2019 г. (посочва и се представя копие от удостоверение от ръководителя на старт ъпа, където е осъществено внедряването на иновацията с подпис и печат) (0 ÷ 10 т.)

14. Получени награди, грамоти, отличия за внедрени и реализирани иновации или за иновации, в резултат на собствени изобретения (посочват се и предоставя копие с поставен печат и подпис на ръководителя на старт ъпа, кандидат в конкурса) (0÷10 т.)

15.Стратегия на мениджмънта за развитие на компанията чрез иновации, като се предоставя копие от стратегията с подпис и печат на ръководителя на фирмата (0÷5 т.)

16.Способност на мениджмънта да управлява всички етапи на иновативния процес в компанията (0÷2 т.)

17.Ефективност на отделените средства за R&D (развойна дейност) (0÷2 т.)

Допълнителни критерии:

18.Участие/принос в разработване на становища по нормативни актове, свързани с иновации (бр. точки – - 0÷1)

19.Иницииранe на теми за провеждане на семинари или обучения, свързани с иновациите от Съвета по иновации при БТПП или от други организации (бр. точки– 0÷1)

20.Членство в международни организации, с отношение с иновациите. Предоставя се копие от документа за членство (бр. точки – 0÷1)

21.Участие с презентации и доклади в кръгли маси, семинари, обучения и конференции и др. свързани с иновации (бр. точки – - 0÷1)

22.Готовност за предоставяне на разработки за инсталиране на Платформа „Иновационна борса”, както и на материали за Информационния сайт на Съвета по иновации. Оценка 10 се поставя при само при предоставени разработки (бр. точки – 0÷10)

23.Готовност за предоставяне на патент или полезен модел за внедряване от бъдещия Център за трансфер на технологии при СИ при БТПП (бр. точки – 0÷10)

   Процедура на оценяване: всеки оценител дава обоснована оценка по всеки от критериите за всеки участник. Сумата от тези оценки за конкретния участник дава крайната оценка на оценителя за него. Оценките на всеки оценител за дадения участник се сумират и се получава сумарна оценка на участника. Участниците се класират по низходящ ред на сумарните си оценки.

Метод на оценяване: Максимална оценка се поставя според обективна преценка от страна на членовете на комисията за потенциала на старт ъпа за растеж, респективно мястото ѝ в националната икономика (понастоящем и в средносрочна перспектива) и възможностите ѝ за експорт на произведената от старт ъпа продукция.

ПП.Критериите са одобрени от Общото събрание на Съвета по иновации, проведено в Зала А на БТПП на 25.09.2019 г. в присъствието и на членовете на Комисията с председател акад.Никола Съботинов, съпредседател на Съвета по иновации при БТПП и бивш председателя на БАН.

                   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:

                                                               (ДОЦ.ЙОСИФ АВРАМОВ)

                                                              СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА ПО

                                                                ИНОВАЦИИ ПРИ БТПП

                                                               ЧЛЕН НА УС НА БТПП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По решение на Общото събрание на Съвета по иновации при БТПП ще се проведе Петото издание на конкурса за Иновации през април месец тази година. Номинираните ще се борят за призовото място в две основни категории: „Най-добър Иновативен проект за 2018 г.“ и „Най-успешно предприятие, внедрило в дейността си иновативен продукт през 2018 г.“. През настоящата година в Шестото издание на конкурса в категорията: „Най-добър Иновативен проект за 2018 г.“ ще бъдат поканени значително повече старт-ъп компании от миналата година. Независимо от скромното като брой участие (но не и като качество на разработките) на старт-ъп компании, тогава Трета награда в конкурса за „Най-успешно предприятие, внедрило в дейността си иновативен продукт” спечели старт-ъп, с предмет на дейност генетични изследвания „Нутриджен”. Това може да се оцени като безспорен успех за фирма, която е с по-малко от две годишна история.

Конкурсът  се организира съвместно с EEN при БТПП, Българската академия на науките и със съдействието на Българската банка за развитие.

Кандидатстването стартира официално от 08 ноември 2018 г. Бихме искали да Ви поканим да се включите, представяйки Вашите иновационни идеи и разработки.

Постъпилите документи ще бъдат разгледани и оценени от комисия, в чийто състав са включени представители на научните среди и на бизнеса. Членовете на комисията ще подпишат специални декларации за конфиденциалност, както те го сториха и преди оценяването на проектите, подадени за 2017 г. Оценката ще се извърши по критерии, утвърдени от Бюрото на Съвета по иновации, които бяха допълнени и приети на неговото Общо събрание, проведено на 10.05.2017 г. Отличените на първо място проекти/фирми в отделните категории ще бъдат наградени на специална церемония, която ще се състои в зала А на сградата на БТПП, ул.”Искър” 9 през месец май 2019 г. от 11 ч., в присъствието на представители на медии, министерства, университети, браншови организации, предприемачи и др.

Датата на тържествената церемония ще бъде определена допълнително в края на м.март 2019 г.

За Ваше улеснение Ви изпращаме критерии за оценка на Вашите предложения, които следва да бъдат придружени с кратка анотация на инованивния проект, респективно, представяне на иновативното предприятие и на внедрения в дейността му иновативен продукт.

Анотацията за иновативен проект следва да изразява идеята на автора в синтезиран вид, да е написана в свободен текст на достъпен език, както и да е до пет стандартни страници формат А4, като към тях е възможно по преценка на автора да има до 5 приложения – чертежи, илюстрации в 3D, таблици, диаграми и други сходни обстоятелства, упоменати в критериите, приложени към поканата.

Анотацията за предприятие, внедрило в дейността си иновативен продукт през 2018 г. следва да е до 12 стандартни страници формат А4 и да включва кратко описание на производствената листа на фирмата и по-конкретно, модели и чертежи на изделията с иновативен характер; какво е оборудването, с които те се произвеждат, какви са внедрените патенти и полезни модели от изобретатели от България и от чужбина, както и техни модели и чертежи и други сходни обстоятелства, упоменати в критериите, приложени към поканата.  

Заявките и приложенията към тях следва да бъдат изпратени в срок до 17 ч. на 22 април 2019 г., понеделник, на вниманието на технически секретар на Съвета по иновации при Българската търговско-промишлена палата на е-mail: innovationbcci@gmail.com

(Срокът за представяне на заявките се удължава с близо един месец в сравнение с предходните години по желание на редица бъдещи участници в двата конкурса, които са уведомили писмено ръководството на Съвета по иновации при БТПП)

Като разчитам на Вашата активност и в очакване на предложенията Ви, оставам

С уважение,

Доц. ЙОСИФ АВРАМОВ, доктор по икономика

Съпредседател на Съвета по иновации при БТПП

Член на УС на БТПП

 

Покана Конкурс за 2018 г.

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По решение на Общото събрание на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП, ще се проведе Четвъртият конкурс в две категории: за номиниране на иновативен проект през 2016 г. и за номиниране на иновативно предприятие, внедрило в дейността си нов иновативен продукт през 2016 г. Конкурсът се организира съвместно с EEN при БТПП и със съдействието на Банка ДСК.

Във връзка с това, бихме искали да Ви поканим да се включите за  участие в конкурса.

За Ваше улеснение тук може да откриете и критериите за оценка на Вашите предложения, които следва да бъдат придружени с кратка анотация на иновативния продукт и на неговия автор, както и представяне на иновативното предприятие. За целта е необходимо да изпратите анотация на иновативния проект, респективно, представяне на иновативното предприятие и на внедрения в дейността му иновативен продукт.

Прочети още...

 

За трети път Съветът по иновации и развитие на технологиите към БТПП и БАН връчиха награди за най-успешни иновативни фирми и най-иновативни проекти за 2015 г.

Първи приветства участниците домакинът на събитието акад. Стефан Воденичаров, председател на БАН.

В изказването си председателят на БТПП Цветан Симеонов посочи: „БТПП и БАН си приличат по упоритостта и по това, че годините не ни пречат настойчиво да следваме пътя, който сме поели – БАН – в науката, БТПП – в защита на икономическите интереси на българския бизнес“. Цветан Симеонов подчерта, че обединението, което БТПП и БАН са постигнали, дава увереност, че всяка изминала година събитието ще става по-добро. Той се съгласи с думите на акад. Воденичаров, че много институции декларират подкрепа за иновациите, но са малко тези, които насърчават иновациите с практически стъпки. Председателят на БТПП заяви, че с общи усилия ще продължават да се търсят начини, за да се достигне до съответните органи в България, които да предназначат средства за доработка на проектите, за да бъдат предложени на бизнеса.

Прочети още...

За втори път Съветът по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) връчи в БТПП награди за най-успешна иновативна фирма и за най-добър иновативен проект за 2014г. 

Първото издание на конкурса породи интереса на десетки български фирми, което е ясен признак за важността на иновациите за развитието на икономиката на една страна.
Комисия за определяне на победител в конкурса разгледа и оцени 13 проекта по критериите: оригиналност на идеите, методи, икономическа ефективност от реализация и принос към опазване на околната среда.

В категорията "Най-успешна иновативна фирма" на първо място бе отличена "Мобайл Системс" ООД - за създаването на иновативни софтуерни продути. Плакет и грамота връчи председателят на БТПП Цветан Симеонов.

Втората награда в същата категория - за видеонаблюдение, контрол на достъп до сгради и обекти и проследяването на хора и превозни средства получи "Оптикс" АД, гр. Панагюрище от Даниела Везиева, зам.-министър на икономиката.

Прочети още...