Гр.София, 09.04.2016 г.

ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СЪВЕТА ЗА ИНОВАЦИИ (СИ) ПРИ БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА (БТПП) ПРЕЗ 2016 Г.

1.Организиране на Международна научна конференция на тема: „Индивидуални средства за отчитане и проследяване на факторите на околната среда”съвместно с фирмите ТелСпек – Канада; ЛимКо интернешънъл – Германия и ВМВ – България.

Срок 31.01.2016 г                                          Отговорник: Йосиф Аврамов, Съпредседател

2. Организиране на семинар съвместно с EEN при БТПП на тема: „Финансови инструменти и нови възможности за подкрепа на иновативни фирми чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и Програма ХОРИЗОНТ 2020

Срок 29.02.2016 г                                          Отговорник: Йосиф Аврамов, Съпредседател

3.Провеждане на кръгла маса на тема: „Примери за успешни иновации в БАН” и характерни особености на схемата „Разработване на иновации от стартиращи предприятия“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”.

Срок 31.03.2016 г                                          Отговорник: Йосиф Аврамов, Съпредседател

                                                                              Акад.Никола Съботинов, Съпредседател

4.Провеждане на Регионалната среща „Новостите в ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 и концепцията за риск-базираното управление в други стандарти на ISO“, организирана от фирма Intertek

Срок 30.04.2016 г                                          Отговорник: Йосиф Аврамов, Съпредседател

5. Организиране на Кръгла маса, на която преподаватели от изследователските университети у нас - СУ, ТУ, ХТМУ и МА презентират примери за добри практики в областта на иновациите пред членовете на Съвета по иновации и развитие на технологиите и членовете на Съвета на браншовите организации при БТПП на 13 май 2016 г.

Срок 13.05.2016 г                                          Отговорник: Йосиф Аврамов, Съпредседател

                                                                              Акад.Никола Съботинов, Съпредседател

6. Провеждане на Кръгла маса  на тема: „Достиженията на ИИКТ при БАН в развитието на иновациите и технологиите” съвместно с ИИКТ при БАН

  Срок 30.06.2016 г                                          Отговорник: Йосиф Аврамов, Съпредседател

                                                                              Акад.Никола Съботинов, Съпредседател

                                                                             Доц.Румен Андреев, ИИКТ при БАН

7.Провеждане на Информационен ден по т.нар.План Юнкер с участието на г-жа Илиана Цанова, зам.директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции и мениджъри от офиса на Европейския инвестиционен фонд в гр.София

  Срок 30.07.2016 г                                          Отговорник: Йосиф Аврамов, Съпредседател

 8.Провеждане на Информационен ден на ПРОКРЕДИТБАНК, БЪЛГАРИЯ относно новите кредитни продукти и гаранционни схеми за малкия и средния бизнес

  Срок 31.08.2016 г                                          Отговорник: Йосиф Аврамов, Съпредседател

9. Провеждане на Кръгла маса  на тема: „Достиженията на институтите от Селскостопанската академия в развитието на иновациите и технологиите” съвместно с СА

  Срок 30.09.2016 г                                          Отговорник: Йосиф Аврамов, Съпредседател

                                                                              Акад.Никола Съботинов, Съпредседател

                                                                      Проф.Иван Атанасов, Агробионститут при СА

10.

Провеждане на Информационен ден на БАНКА ДСК АД относно новите кредитни продукти и гаранционни схеми за малкия и средния бизнес

Срок 31.10.2016 г.                                       Отговорник: Йосиф Аврамов, съъпредседател

11.Организиране през месеците ноември и декември на Информационни дни съвместно с Министерство на икономиката и БАН за програмите на съвместните предприятия на ЕС, в които България участва: ECSEL, Горивни клетки и водород 2 и Биотехнологии през месеците октомври, ноември и декември

Срок: 30.12.2016 г. Отговорници: Съпредседателя Йосиф Аврамов, Тихомира Палова и проф. Румен Николов
11. Разработване и представяне на компетентните органи на становища и препоръки по законови и подзаконови нормативни актове, стратегии и програми, отнасящи се до ускореното въвеждане на иновативни продукти и услуги, с оглед на повишаването конкурентоспособността на българската икономика и постигане на целите, поставени от ЕК пред страните от ЕС в програма «Европа 2020».
Срок: постоянен Отговорници: Йосиф Аврамов, Съпредседател и членове на Бюрото
12. Участие със свои представители в работата на различни държавно-обществени органи, както и в работни групи към МС и НС за разработка на въпроси от компетенциите на съвета, свързани с иновациите, научно-приложните и инженерингови разработки и др.
Срок: постоянен Отговорник: Йосиф Аврамов, Съпредседател
13. Обсъждане и участие в разработката на стратегии и програми в областта на иновациите
Срок: постоянен Отговорник: Йосиф Аврамов, Съпредседател
14. Сътрудничество на съвета със сродни органи и организации у нас и в чужбина
Срок: постоянен Отговорници: Съпредседателите: акад.Никола Съботинов и Йосиф Аврамов
15. Селектиране на екипи от консултанти с опит в проектното финансиране и управлението на проекти за самостоятелно консултиране и с оглед насочване на европейски проекти към националното контактно лице към БТПП за МСП по "Хоризонт 2020"
Срок: постоянен Отговорник: Йосиф Аврамов, Съпредседател
16. Изготвяне на проучвания относно принципите, тенденциите и добрите практики при въвеждане на иновативни продукти и услуги
Срок: постоянен Отговорници: Съпредседателя Йосиф Аврамов и Христо Христов
17. Изготвяне на анализи относно проблемите при взаимодействието между създателите на научни иновативни продукти и стопанските субекти в страната и предлага конкретни мерки за решаване на тези проблеми
Срок: постоянен Отговорници: Съпредседателите: акад.Никола Съботинов и Йосиф Аврамов
18. Организиране чрез БТПП срещи, дискусии и кръгли маси за обсъждане на актуални въпроси
Срок: постоянен Отговорник: Съпредседателя Йосиф Аврамов и членове на Бюрото
18. Публикуване оферти за иновации и бизнес сътрудничество на български фирми в сайта на Съвета www.inovacii.eu и платформата на EEN чрез ЕЕN при БТПП
Срок: постоянен Отговорници: Изп. секретар на съвета за иновации при БТПП д-р Мария Стефанова и Йосиф Аврамов, Съпредседател
19. Създаване линк към сайтовете на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП www.inovacii.eu, който е ПЛАТФОРМА ИНОВАЦИОННА БОРСА, както и www.evroproekti.org – Информационния сайт на СИРТ към сайтове на министерства, комисии, агенции, университети, институти, Селскостопанска академия, висши училища у нас и в чужбина
Срок: 31.12.2016 г. Отговорници: Съпредседателя Йосиф Аврамов, Георги Гушлеков и проф. Румен Николов
20. Осъществяване други дейности, насочени към въвеждане на иновативни научни разработки в икономиката на страната, както и набавяне на средства за финансиране на съвета
Срок: постоянен Отговорници: Съпредседателя Йосиф Аврамов и членовете на бюрото от средите на бизнеса
21 Оповестяване чрез медиите с помощта на PR-отдела на БТПП на постиженията на съвета
Срок: постоянен Отговорници: Съпредседателя Йосиф Аврамов, Ива Иванова и Гергана Димова, PRексперти при БТПП
22.. Запознаване с членовете на Клуба на чуждестранните и смесените палати с дейността на Съвета по иновации и работата му инициативата относно Платформа Иновационна борса, Офис за технологичен трансфер и проектите за бизнеса по "Хоризонт 2020"
Срок: 30.11.2016 г. Отговорник: Съпредседателя Йосиф Аврамов
23. Завършване с класиране от Комисията и с Церемония за награждаване на победителите на обявената процедура през януари 2016 г. Третия конкурс на Съвета "За най-успешна иновативна фирма" и "За най-добър иновативен проект" за 2015 г.
Срок: 31.03.2015 г. Отговорници: Съпредседателите: акад.Никола Съботинов и Йосиф Аврамов
24. Участие от името на Съвета с презентации от членовете на Бюрото и от други членове на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП на конференции (научни и научно-приложни), както и на бизнесфоруми, семинари, кръгли маси и информационни дни
Срок: 30.12.2016 г. Отговорник: Съпредседателя Йосиф Аврамов
25. Работна група в състав Йосиф Аврамов,акад.Никола Съботинов, проф.Румен Николов, проф.Костадин Костадинов, доц.Георги Райчевски, д-р Мария Стефанова и проф.Христо Христов съвместно с доц. Албена Вуцова, ръководител на проект, който изследва проблемите на иновациите и младежта и с представители на МИЕ и МОН, следва да продължат проучването възможностите за сътрудничество на Съвета по иновации и енергийна ефективност при БТПП с Европейския институт по иновации и технологии, Будапеща и да изготвят доклад до председателя на БТПП
Срок: 30.09.2016 г. Отговорници: проф. Христо Христов, Съпредседателя Йосиф Аврамов
26. Предоставяне консултации по Оперативни програми "Иновации и конкурентоспособност" и "Наука и образование чрез интелигентен растеж" и възможностите за финансиране на иновационни дейности чрез програмите на ЕС "Хоризонт 2020", COSME и др. преимуществено чрез "ЦПОПКФО" ЕООД при БТПП, както и чрез други лицензирани учебно-образователни центрове.
Срок: постоянен Отговорник: Съпредседателя Йосиф Аврамов
27. Установяване на контакти с оглед бъдещо сътрудничество в областта на иновациите с новосъздадените центрове на БАН в страната и преимуществено с тези, на които са координатори представители на регионалните ТПП (Стара Загора и Враца).
Срок: 31.12.2015 г. Отговорници: Съпредседателите: акад.Никола Съботинов и Йосиф Аврамов

 

Основните насоки бяха разгледани и окончателно приети на заседанието на Бюрото на СИ на 08.04.2016 г. с Протокол № 7. Бяха отчетени и включени в насоките предложенията на членовете на съвета, присъствали на заседанието на Бюрото на СИ или изпратени по електронната поща. Първите три точки от тях са изпълнени.